Skip to main content
 首页 » 合同范本

订购式融资租赁合同word版下载

2021年07月03日1300

出租方(甲方):_______________

统一社会信用代码:_____________

地址:_________________________

电话:_________________________

传真:_________________________

承租方(乙方):_______________

统一社会信用代码:_____________

地址:_________________________

电话:_________________________

传真:_________________________

甲乙双方经友好协商同意按照下列条款签订本融资租赁合同(以下简称“合同”),以兹共同遵守:

评论列表暂无评论
发表评论