Skip to main content
 首页 » 法律文书

劳务分包第三方转让协议

2021年03月02日10980


甲方:                                    

                              

乙方:                                       

                             

丙方:                                        

                              

    甲乙丙三方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙丙协商,三方愿意就将甲方与丙方签订的编号为“       ”劳务分包合同的转让事宜达成如下协议:  

评论列表暂无评论
发表评论